لیبرال‌ها روزنامه انگلیسی هم منتشر می‌کنند

طرفداران اقتصاداد سرمایه داری با همکاری ارگان غیررسمی اقتصاددانان لیبرال،‌ به زودی روزنامه اقتصادی انگلیسی زبان این طیف را منتشر خواهند کرد.

افزایش یارانه بهتر از پول دادن به تولیدکنندگان

اگر کسب وکارها از دولت می خواهند که فضای بازار آزاد را برای آنها فراهم کند، نمی‌توانند خود به طور گسترده متقاضی دریافت یارانه باشند. اگر امروز تصمیم به اختصاص درصدی از درآمدهای طرح هدفمندی برای توزیع در میان صاحبان صنایع بگیریم، چه ابزار اجرایی مناسبی داریم که به تلۀ فسادها و رانت‌های عظیم تجربه‌شده در دهه‌های اخیر گرفتار نشویم؟