نظارت برکار دفاتر اسنادرسمی باید بیشتر شود

یک حقوقدان گفت: گاهی در انتخاب سردفتران از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک دقت لازم صورت نمی گیرد و در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی مسائلی پیش می آید که باید بعد نظارتی بر کار دفاتر افزایش یابد.

ارزیابی آرای قضات و کنترل نامحسوس

یک حقوقدان با اشاره به تربیت قاضی سالم و عالم در قوه‌قضاییه گفت: دستگاه قضا می‌تواند از طریق ارزیابی آرای قاضی و کنترل نامحسوس نظارت مناسبی بر ارکان خود داشته باشد.