برنده جایزه صلح نوبل از دریچه واقعیت

چگونه که یک دختر کرد ایزدی قربانی جنسی در یک کشور عرب مسلمان برندهجایزه صلح نوبل می شود.