جان باختن خبرنگار پرس تی وی و جای خالی حقوق رسانه

یکی از مسائل اصلی مورد توجه در حقوق رسانه، حفظ حقوق خبرنگاران و حمایت از آنان است.