چگونه سکرات موت آسان می شود؟

انسان اگر در این دنیا زبان و قلب قرآنی و الهی داشته باشد می‌تواند از سکرات جان دادن نجات پیدا کند.