خبرگزاری علوم انسانی راه‌اندازی می‌شود

حمیدرضا آیت‌اللهی در نشست خبری کارنامه فعالیت‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و برنامه‌های حال و آینده آن، از راه‌اندازی خبرگزاری علوم انسانی از سوی این پژوهشگاه خبر داد.