حذف خدمات اجتماعی و بانکی مشمولان غائب

درصدد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف من‌جمله تأمین اجتماعی و بانک‌ها بستیم تا ضمن شناسایی افرادی که خدمت وظیفه خود را انجام نداده‌اند جلوی ارائه خدمات به آنها گرفته شود.