بایدها و نبایدهای فرزندخواندگی در «دخت ایران»

ویژه نامه دی ماه مجله فرهنگی- اجتماعی «دخت ایران» به موضوع کودکان بی سرپرست یعنی «فرزندخواندگی» اختصاص یافته و از منظرهای مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

مصادیق خشونت علیه زنان در ایران

مهمترین مشکل در تعریف مصادیق خشونت، نزدیکی و همپوشانی معنایی و مصداقی آنها با تبعیض و بی‌عدالتی است.

بازی سخت مذاکرات ژنو در غیاب یار دوازدهم!

در مذاکرات بین المللی حداقل و حداکثرهایی برای امتیازدهی و امتیازگیری لحاظ می‌شود تا در مذاکره و چانه‌زنی با طرف مقابل، به یک نتیجه با حداکثر مطلوبیت برسند. در این میان، یکی از مهمترین ابزارهای چانه‌زنی فضای افکار عمومی و سیاست داخلی کشور است.