شرایط بد مخالفان در روزهای خوب ارتش سوریه

آنچه گفته شد، نشان از شرایط دشوار مخالفان مسلح سوریه دارد ولی به این معنی نیست که اوضاع سوریه در آستانه حل شدن قرار گرفته است. راه زیادی تا بازگشت آرامش به سوریه باقی مانده است با این حال روشن است که اکنون دولت سوریه طی سه ساله گذشته در بهترین شرایط داخلی و بین‌المللی قرار دارند