عکس: حکم روحانی برای برادرش

تصویر زیر، حکم حسن روحانی برای برادرش حسین فریدون را نشان می‌دهد.