اصفهان در بوق کارخانه‌ها از شبکه «شما»

اصفهان در بوق کارخانه‌ها، عنوان برنامه‌ای مستند است که از شبکه «شما» پخش می‌شود.