گزارشی خواندنی از یک رزم فرهنگی در دانشگاه تهران

«خانم‌های گلم! خوب نیست با این وضع بیایید دانشگاه. تیپ شما مناسب دانشگاه نیست». دخترها که کلی تعجب کرده‌اند، لبخندی می‌زنند و می‌گویند: «بله»!