خوش خدمتی وهابیون به صهیونیست‌ها

پادشاه سعودی با پول‌های نفت مسلمانان خروارها خروار دلار نثار خدمات او می‌کند تا او با ایثار جان طالبان فریب خورده در روزگاری که فریاد اسلام خواهی مسلمانان به آسمان می‌رسد با ایثار جان جوانان وهابی بتواند اسراییل را از خطر اتحاد مسلمانان برای نابودی اسراییل مصون نگه دارد.