خادم افتخاری امام رضا(ع)باهواپیمای اختصاصی

در زمستان 1382 که در تهران ساکن بودم،یکی از دوستان تماس گرفت و اظهار کرد که امادگی دارید فردا به زیارت امام رضا بروید؟من نیز که تا ان سال هنوز افتخار زیارت نداشتم ازخدا خواسته پاسخ مثبت دادم.