خاطرات یک انقلابی از زندان های رژیم شاه

انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،این مرکز کتاب (خاطرات سید احمد نصری)تدوین خانم نداخجسته و آقای سید قاسم حسینی را چاپ و روانه بازار نشر کرد.