ثبت‌نام «شهر شکوفه‌ها» آغاز شد

همه این خانه های کودک از نظام آموزشی انحصاری و سرفصل های آموزشی مشترک برخوردارند، به گونه ای که جابه جایی خانواده ها از یک منطقه شهری به منطقه دیگر خللی در روند تحصیل آنها ایجاد نمی کند.