چگونه عسل‌ «خان العسل» زهر شد

روستای «خان العسل» را به خاطر «عسل‌هایش» در سوریه و کشورهای اطراف می‌شناسند. اما از زمان آغاز بحران سوریه گروه‌های مسلح «عسل‌های» روستای «خان العسل» را به زهر تبدیل کردند.