دفاع مقدس صاحب خبرگزاری شد

فعالیت نخستین خبرگزاری اختصاصی «دفاع مقدس» در آستانه سوم خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی و سالروز فتح خرمشهر در جلسه مورخ 30/2/92 هیئت نظارت بر مطبوعات مورد موافقت اصولی این هیئت قرار گرفت.