شور و شیرین انتقال آب خزر به کویر مرکزی

کمک به ايجاد تعادل در توزيع جمعيت و جلوگيري از پراکندگي و يا تمرکز غيرمنطقي جمعيت کشور از طريق توسعه عمراني مناطق مذکور و مهاجرت مردم به مناطق مورد اشاره و در نتيجه توسعه امنيت پايدار از ديگر مواردي است که می‌تواند حاصل اجرای این طرح باشد.