گفتمان سازی و کشاندن اصلح به صحنه تکلیف ماست

ستاد حیات طیبه نه ستاد انتخاباتی دکتر جلیلی بلکه ستاد مردمی دعوت از حضور ایشان است، دو وظیفه مهم گفتمان سازی و کشاندن اصلح به صحنه را تکلیفی دانست که اعضای این ستاد قبل از تکالیفی چون حمایت از اصلح بر دوش نیروهای انقلاب می بینند.