خودسازی و دیگرسازی

در جمع‌های فرهنگی و انقلابی مواجه می‌شویم با کسانی که با استناد به عدم آمادگی به لحاظ دینی، عرصه فعالیت و نقش آفرینی بیرونی را به سودای خودسازی و پیش از آن خودشناسی و تحکیم مبانی دینی رها می‌کنند. با این استدلال که اثر منفی فعالیت بدون پیش‌زمینه معرفتی و تربیتی کافی به مراتب بیش از آثار مثبت است، وقتی کسی خودش عامل نیست چگونه می‌خواهد هادی بقیه باشد؟

وحید جلیلی

رویش و پالایش

چیزی که لازم است رویش تمرکز کنیم این است که آن بینش‌ها و منش‌ها را هم حفظ کنیم، هم تئوریزه کنیم و هم رابطه متقابل منش و بینش را تفهیم کنیم. از اینجا ضربه‌های جدی خوردیم. خیلی هم کار می‌برد. پیچیده نیست ولی بخاطر اینکه خلأ داشته ایم و خیلی در این حوزه کم کاری شده است بدون اینکه بخواهد شکل شعارگونه‌ به خودش بگیرد باید تبیین بشود.