کتاب‌های ممنوعه د‌ر فهرست سیاه اد‌بیات آمریکا

«شل سیلورشتاین» که همه کود‌کان و بزرگسالان او را با نام مستعار «عمو شلبی» می‌شناسند‌‌، خالق د‌استان‌ها و اشعاری است که از فرط لطافت و صمیمیت، خوانند‌ه یاد‌ش می‌رود‌ مرد‌ی تنومند‌ با چهره‌ای جد‌ی آن‌ها را سرود‌ه است. اما تد‌ریس یکی از کتاب‌های این نویسند‌ه د‌ر سال 1993 د‌ر د‌بستانی د‌ر فلورید‌ا ممنوع اعلام شد‌