دادگاه مطبوعات تا سال 94 تعطیل شد

جلسات دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات رسانه‌‌ها تا پایان سال جاری برگزار نمی‌شود.

پرونده «رجانیوز»،«تابناک» و «اعتماد»‌ در دادگاه

در جلسه آینده دادگاه مطبوعات به پرونده پایگاه‌های خبری رجانیوز و تابناک و همچنین روزنامه اعتماد رسیدگی می‌شود.

مدیرعامل «ایرنا» مجرم شناخته شد

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیرعامل خبرگزاری «ایرنا» با اکثریت آرای اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

«بخارا» به جرم توهین به زنان چادری مجرم شناخته شد

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، پرونده روزنامه خراسان و مجله بخارا بررسی شد که مدیرمسئول مجله بخارا مجرم شناخته شد.