ماجرای دو ایرادی که قرائتی از امام(ره) گرفت

از محضر امام که آمدم خدمت شیخ حسن صانعی مطرح کردم که زمانی که امام می فرمایند تامل می کنم در فرهنگ امام، تامل می کنم یعنی چه؟ که ایشان گفتند یعنی خوششان آمده است.