نقد حقوقي به تقاضاي ابطال انتخابات

اگر چه بهتر است منتظر اظهار نظر شوراي نگهبان و مراجع قضايي بود، اما با يک نگاه کلي و به دور از هياهو و جنجال و احساسات، اظهارات ايشان و طرح چنين اتهاماتي اندکي غيرمنطقي و غيرواقعي به نظر رسيده و امکان ابطال انتخابات به اين دلايلي که احتمالا قابليت انتساب به مدعي را نيز دارد، غيرمعقول و ساده‌انديشيانه است.