گزارش تصویری: تجمع دانشجویان عدالت خواه کشور در مقابل وزارت بهداشت

تجمع دانشجویان عدالتخواه کشور در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

میزان رای ملت است نه مشاوران شما!

چگونه بپذیریم تشویق به نا آرامی و فرا رفتن از مرزهای قانونی را از شمایی که گفته بودید: «به قانون احترام می گذارم، حتی اگر مخالف نظر م باشد.» کشور قانون دارد و مشخص است که برای اعتراض به نتیجه ی انتخابات به کجاها باید شکایت برد و چه باید کرد؟ نیازی به این مظلوم نمایی های عوام فریبانه نیست.