کانون دانشجویان غیرایرانی چه می‌کند؟

مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری از فعالیت کانون دانشجویان غیرایرانی خبرداد و به تشریح اهداف دفتر ترجمه پرداخت.