جذب دانشجویان دانشگاه شهید رجایی و شریعتی در آموزش و پرورش

دانشجویان ورودی سال ۸۸ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و فنی‌وحرفه‌ای دخترانه شریعتی تهران مشمول قانون استخدامی آموزش‌وپرورش شدند.