اثبات «عدم تحریف قرآن» توسط غربی‌ها

کیوان ابراهیمی: تا کنون قدیمی‌‌ترین نسخه قرآن موجود مطابق با قرآن فعلی مربوط به قرن دوم هجری بود. اما تحقیقات یک موسسه آلمانی از جدید قرآن کشف شده نشان می دهد که این کتاب مقدس از قرن اول هجری تا امروز تحریف نشده است.

کشف نسخه قرآنی متعلق به صدر اسلام

یک نسخه قرآن متعلق به صدر اسلام با استفاده از فناوری‌های مدرن در آلمان شناسایی و کشف شد.