منشا ترس از آینده مشخص شد

منطقه کوچکی از مغز که با افسردگی و وابستگی همراه است، نقش بسیار مهمی در احساس ترس از آینده دارد.