مادر پیری که به همت اردوهای جهادی سوی چشمانش را بازیافت

مادر پیری با پی‌گیری‌های درمانی گروه جهادی دانشگاه پیام‌نور گرگان سوی چشمانش را بازیافت.