کشاورزیان رئیس سازمان هواپیمایی شد

داود کشاورزیان، استاندار پیشین مازندران به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.