عکس: انفجار توهم در روزنامه ایران

در حالی که «مجمع جهانی اقتصاد» هر سال در شهر کوچک داووس میزبان سیاستمدارانی از سراسر جهان است، روزنامه ایران، که مشی افراطی در حمایت از دولت دارد، در تیتر یک خود از «استقبال جهانی» از دکترین روحانی «در داووس» خبر داد: