فراخوان عمار برای تهیه فیلم از راهپیمایی فردا

دبیرخانه جشنواره عمار برای تهیه فیلم از راه‏پیمایی سیزده آبان امسال فراخوان داد.