آخرین رتبه‌بندی سرانه درآمد ناخالص ملی

بانک جهانی در گزارشی به بررسی سرانه درآمد ناخالص ملی و قدرت برابری خرید کشورها پرداخت. در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، هفتمین کشور دنیاست و بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول ایران رتبهٔ ۲۷ را داراست. این بانک در گزارشی به بررسی آخرین سرانه درآمد ناخالص ملی و قدرت برابری خرید کشورها پرداخت. […]