نصب جدیدترین موشک‌کروز بر روی شناورها

مراحل بدنه و نصب موتور و تجهیزات ناوشکن دماوند پایان یافته است و امیدواریم تا پایان امسال به آب انداخته شود.