دهان شیرابه خشک می‌شود

قدمت دریاچه شیرابه در کهریزک ۵۰ سال است و تاکنون برای رفع این زخم کهنه شهر کاری نشده است. با احداث تصفیه خانه شیرابه قرار است این دریاچه خشک شده و بخشی از مشکلات مردم تمام شود.