تقویت سواد رسانه‌ای متناسب با فرهنگ اسلامی

در فضای نهادهای مجازی غربی ریل‌گذاری‌هایی در ساختارها، اپلیكیشن‌ها و محتواها ایجاد شده است. مثلاً در فیس‌بوك ساختار برای روابط دوستی و توسعه‌ی دوستی‌ها با ناآشنایان فراهم است. این محیط را برای روابط آزاد از نوع رابطه در جامعه‌ی آمریكایی و اروپایی طراحی كرده‌اند و نتیجه‌ی آن هم همین سنخ روابط است.