اسامی روزهای دهه برائت

دولت آمریکا در طول حیات خود همواره مدعی برتری نژادی و فرهنگی خود بوده است و با «زبان تحقیر» با ملت ها سخن گفته است. تحقیر فرهنگ های بومی ملت ها و القای عقب ماندگی سنت های دینی و در مقابل فخر فروشی به نظام مادی لیبرال دموکراسی از جمله مصادیق «استکبار امریکایی» است که باعث شباهت این رژیم به شیطان سرکش می شود.