سومین شماره تذکره منتشر شد +دانلود

جدیدترین شماره دو هفته نامه تذکره منتشر شد. تذکره به مدیرمسئولی و سردبیری محسن داوودآبادی فراهانی در خراسان رضوی منتشر می‌گردد.