به چالش کشیدن مسئولین برای مردم جذاب است

رسانه اگر بخواهد به سراغ هر موضوع که دارای ارزش خبری است به انواع ممانعت‌های قدرت و ثروت برخورد کند و انواع احتیاط‌ها به آنها اجازه ندهد که اطلاع‌رسانی درست صورت نگیرد، اخبار ما به یک بخش پر حجم اخبار تشریفاتی فرمایشی تبدیل می‌شوند