فیلمهای آخرالزمانی غرب «بازی» هستند

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در آمریکا با اشاره به اینکه فیلمهای آخرالزمانی غرب حرفی برای گفتن ندارند و بیانگر حقایق نیستند، تأکید کرد:‌ فیلمهای آخرالزمانی غرب «بازی» هستند.