نویسنده یهودی مژده مرگ اسلام را می‌دهد

وی با فرض دوره طولانی از درگیری در جهان اسلام به دولت آمریکا توصیه می‌کند که بهتر است خود را از این مسائل کنار بکشد تا آسیب کمتری ببیند. وی مصر را کشوری بدون درآمد می‌داند که در آستانه فاجعه انسانی و فروپاشی اجتماعی است مگر این که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به داد آن برسند.