سازمان‌انتقال‌خون از مردم درخواست‌کمک کرد

اداره کل انتقال خون استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست به منظور حفظ ذخایر خون و فرآورده‌های خونی و پاسخگویی مناسب به بیماران بستری در بیمارستان‌ها، به مراکز انتقال خون مراجعه کنند: