تحريم‌های جديد عليه ايران پشت درهای بسته

رابرت منندز اعلام کرد تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران در پشت درهای بسته در سنا در حال بررسی است و هدف از اين تحريم‌ها کاهش فروش نفت اين کشور به نصف از زمان امضا اين طرح و تبديل شده آن به قانون است.