معمار «راز فرمانده و سرباز» را بازگو کرد

اصغر استاد حسن معمار از نگارش اثر داستانی خود با نام «راز فرمانده و سرباز» خبرداد.