ران‎پاول:انتخابات آمریکا در انحصار یک حزب است

نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا انحصار یک حزب در انتخابات آمریکا را نشان دهنده فساد این سیستم خواند.