یک کف دست آسمان، روایت یک راوی

ظهر روز آخر غصه می‌خوردم که امسال به روایت در کاروان‌ها گذشت و رفتن به تفحص روزی‌مان نشد. عصر آن چوپان آمده بود تا برویم و آن شهیدی که در دشت یافته بود را از زیر رمل‌ها بیرون بیآوریم.