پادکست: رحمت واسعه

آیا کسی هست که تقاضایی از من کند تا خواسته اش را به او هدیه بدهم؟

آیا توبه کننده ای هست تا پشیمانیش را بپذیرم ؟

آیا کسی هست که از من مغفرت بخواهد تا بیامرزمش؟