در مذاكرات ایران و آمریكا چه گذشت؟

امریكا به ما پیشنهاد مذاكره داد. بنابراین ما نیاز به مذاكره با او نداشتیم، بلكه آمریكا به آن نیاز داشت. نه تنها آمریكا از ایران درخواست مذاكره كرد بلكه تمام رهبران شیعه و كرد عراق نیز از ایران درخواست كمك كردند. بعضی دولتمردان عراق از رهبر انقلاب درخواست كمك كردند و گقتند كه شما بیایید برای نجات عراق با آمریكایی‌ها مذاكره كنید و به همین دلیل ایشان به ما اجازه دادند كه در مورد عراق با آمریكا مذاكره كنیم.ای